2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. 17Nang magkagayo'y sinabi ni Saul sa bayan na kasama niya, Magbilang kayo ngayon at inyong tingnan kung sino ang umalis sa atin. Kabanata 16 . Nguni't hindi niya ipinagbigay alam sa kaniyang ama. Nguni't hindi narinig ni Jonathan, nang ibilin ng kaniyang ama sa bayan na may sumpa: kaya't kaniyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kaniyang kamay at isinagi sa pulot, at inilagay ang kaniyang kamay sa kaniyang bibig, at ang kaniyang mga mata ay lumiwanag. Sapagka't ang kaban ng Dios ay nandoon nang panahong yaon sa mga anak ni Israel. Nguni't hindi niya ipinagbigay alam sa kaniyang ama. Nang masakop nga ni Saul ang kaharian sa Israel, ay bumaka siya laban sa lahat niyang mga kaaway sa bawa't dako, laban sa Moab, at laban sa mga anak ni Ammon, at laban sa Edom, at laban sa mga hari sa Soba, at laban sa mga Filisteo: at saan man siya pumihit ay kaniyang binabagabag sila. 1 Samuel 14 New International Version (NIV). Ang Tagumpay ni Jonatan sa Micmas. Sapagka't ang kaban ng Dios ay nandoon nang panahong yaon sa mga anak ni Israel. Ang isang tila tuka ay pataas sa hilagaan sa tapat ng Michmas, at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Gabaa. At sinabi ng bayan kay Saul, Mamamatay ba si Jonathan, na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel? 39 Matagumpay silang maglaro. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Malayo nawa: buhay ang Panginoon, hindi malalaglag ang isang buhok ng kaniyang ulo sa lupa; sapagka't siya'y gumawa na kasama ng Dios sa araw na ito. With him were about six hundred men, 3 among whom was Ahijah, who was wearing an ephod. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. At ang buong bayan ay naparoon sa gubat; at may pulot sa ibabaw ng lupa. At gumapang si Jonathan ng kaniyang mga kamay at ng kaniyang mga paa, at ang kaniyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. 9 6 Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa bayan, at nagsabi, Ibiniling mahigpit ng iyong ama sa bayan na may sumpa, na sinasabi, Sumpain ang tao na kumain ng pagkain sa araw na ito. 32At ang bayan ay dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga tupa, at mga baka, at mga guyang baka, at mga pinatay sa lupa: at kinain ng bayan pati ng dugo. 0 Votes. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 46Nang magkagayo'y umahon si Saul na mula sa pagsunod sa mga Filisteo: at ang mga Filisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. 1 Votes, 1 Samuel 14:6 - 7 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 51At si Cis ay ama ni Saul; at si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abiel. Ang mga anak nga ni Saul ay si Jonathan, at si Isui, at si Melchi-sua: at ang pangalan ng kaniyang dalawang anak na babae ay ito; ang pangalan ng panganay ay Merab, at ang pangalan ng bata ay Michal: At kapuwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Filisteo: at sinabi ng mga Filisteo: Narito, ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay na kanilang pinagtaguan. Nang magkagayo'y umahon si Saul na mula sa pagsunod sa mga Filisteo: at ang mga Filisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. At kaniyang ginawang may katapangan, at sinaktan ang mga Amalecita, at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. 48At kaniyang ginawang may katapangan, at sinaktan ang mga Amalecita, at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. At sumagot ang mga lalake sa pulutong kay Jonathan at sa kaniyang tagadala ng sandata, at sinabi, Ahunin ninyo kami, at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay. Nang magkagayo'y sinabi ni Saul kay Jonathan, Saysayin mo sa akin kung ano ang iyong ginawa. Nang magkagayo'y sinabi ni Saul sa bayan na kasama niya, Magbilang kayo ngayon at inyong tingnan kung sino ang umalis sa atin. At tumigil si Saul sa kaduluduluhang bahagi ng Gabaa sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron: at ang bayan na nasa kaniya ay may anim na raang lalake. 24At ang mga lalake sa Israel ay namanglaw nang araw na yaon: sapagka't ibinilin ni Saul sa bayan, na sinasabi, Sumpain ang lalake na kumain ng anomang pagkain hanggang sa kinahapunan, at ako'y nakaganti sa aking mga kaaway. Gaano pa kaya kung ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang mga kaaway na kanilang nasumpungan? 50At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam, na anak ni Aimaas: at ang pangalan ng kaniyang kapitan sa hukbo ay Abner na anak ni Ner, amain ni Saul. But he toldH5046 not his father.H1, To Get the full list of Strongs: 1 Samuel 16:7 RTPV05. 31At kanilang sinaktan ang mga Filisteo nang araw na yaon mula sa Michmas hanggang sa Ajalon: at ang bayan ay totoong pata. What does it mean to "believe"? Malayo nawa: buhay ang Panginoon, hindi malalaglag ang isang buhok ng kaniyang ulo sa lupa; sapagka't siya'y gumawa na kasama ng Dios sa araw na ito. 48 sapagka't hindi nagkaroon ng malaking patayan ngayon sa gitna ng mga Filisteo. At sinabi sa kaniya ng tagadala niya ng sandata, Gawin mo ang buong nasa loob mo: lumiko ka, narito, ako'y sumasa iyo ayon sa nasa loob mo. 39Sapagka't buhay nga ang Panginoon na nagliligtas sa Israel, na kahit si Jonathan na aking anak, ay walang pagsalang mamatay. 14 1 One day Jonathan son of Saul said to his young armor-bearer, “Come, let’s go over to the Philistine outpost on the other side.” But he did not tell his father. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. At sinabi ni Saul, Ating lusungin na sundan ang mga Filisteo sa kinagabihan, at atin silang samsaman hanggang sa pagliliwanag sa umaga, at huwag tayong maglabi ng isang tao sa kanila. At nagpipisan si Saul at ang buong bayan na nasa kaniya at naparoon sa pakikibaka: at, narito, ang tabak ng bawa't isa ay laban sa kaniyang kasama, at nagkaroon ng malaking pagkalito. At kanilang sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. 10:1-6. ng lalaki ang pangyayari. Malayo nawa: buhay ang Panginoon, hindi malalaglag ang isang buhok ng kaniyang ulo sa lupa; sapagka't siya'y gumawa na kasama ng Dios sa araw na ito. 15 At sinabi ni Saul, Sila'y dinala mula sa mga Amalecita: sapagka't ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka, upang ihain sa Panginoon mong Dios; at ang natira ay aming lubos na nilipol. Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Narito, tayo'y dumaan sa mga lalaking yaon, at tayo'y pakikilala sa kanila. 1 Samuel 14. Jonathan's Daring Deed. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nagpipisan si Saul at ang buong bayan na nasa kaniya at naparoon sa pakikibaka: at, narito, ang tabak ng bawa't isa ay laban sa kaniyang kasama, at nagkaroon ng malaking pagkalito. 23Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel nang araw na yaon: at ang pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven. 46 43Nang magkagayo'y sinabi ni Saul kay Jonathan, Saysayin mo sa akin kung ano ang iyong ginawa. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 1 Samuel 1:1, 19, 2:1, 11, ... 14. At sinabi sa kaniya ng tagadala niya ng sandata, Gawin mo ang buong nasa loob mo: lumiko ka, narito, ako'y sumasa iyo ayon sa nasa loob mo. 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 35At nagtayo si Saul ng isang dambana sa Panginoon: yaon ang unang dambana na itinayo niya sa Panginoon. Nangyari nga isang araw, na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata, Halika at tayo'y dumaan sa pulutong ng mga Filisteo, na nasa dakong yaon. 1:2 Sapagka't buhay nga ang Panginoon na nagliligtas sa Israel, na kahit si Jonathan na aking anak, ay walang pagsalang mamatay. At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata: Halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito: marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin: sapagka't hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. At si Saul ay humingi ng payo sa Dios: Lulusungin ko ba na susundan ang mga Filisteo? At si Cis ay ama ni Saul; at si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abiel. At kanilang sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. At hindi nalalaman ng bayan na si Jonathan ay yumaon. How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? 1 Samuel 17 David and Goliath. 21Ang mga Hebreo nga na napasa mga Filisteo nang una, na umahong kasama nila sa kampamento mula sa palibot ng lupain, ay nagsibalik pa rin na nakipisan sa mga Israelita na kasama ni Saul at ni Jonathan. 1 Samuel 3:14 At kaya't ako'y sumumpa sa sangbahayan ni Eli, na ang kasamaan ng sangbahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain, o handog man magpakailan man. 41Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon, sa Dios ng Israel, Ituro mo ang matuwid. 42At sinabi ni Saul, Pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan na aking anak: at si Jonatan ay napili. 20 Audio Bible in Tagalog language. 37 At kanilang sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. 9Kung kanilang sabihing ganito sa atin, Kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo; ay maghihintay nga tayo sa ating dako at hindi natin aahunin sila. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel nang araw na yaon: at ang pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven. 22Gayon din ang mga lalake sa Israel na nagsikubli sa lupaing maburol ng Ephraim, na nang kanilang mabalitaan na ang mga Filisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. 11 With him were about six hundred men, 3 among whom was Ahijah, who was wearing an ephod. 47 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. At si Achias na anak ni Achitob, na kapatid ni Ichabod, na anak ni Phinees, na anak ni Eli, na saserdote ng Panginoon sa Silo, ay nagsusuot ng epod. At ang mga lalake sa Israel ay namanglaw nang araw na yaon: sapagka't ibinilin ni Saul sa bayan, na sinasabi, Sumpain ang lalake na kumain ng anomang pagkain hanggang sa kinahapunan, at ako'y nakaganti sa aking mga kaaway. At sumagot ang mga lalake sa pulutong kay Jonathan at sa kaniyang tagadala ng sandata, at sinabi, Ahunin ninyo kami, at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay. Nguni't walang tao sa buong bayan na sumagot sa kaniya. 47Nang masakop nga ni Saul ang kaharian sa Israel, ay bumaka siya laban sa lahat niyang mga kaaway sa bawa't dako, laban sa Moab, at laban sa mga anak ni Ammon, at laban sa Edom, at laban sa mga hari sa Soba, at laban sa mga Filisteo: at saan man siya pumihit ay kaniyang binabagabag sila. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. The Birth of Samuel. Nang magkagayo'y sinabi ng saserdote, Tayo'y lumapit dito sa Dios. How can I avoid keeping grudges against someone? 12At sumagot ang mga lalake sa pulutong kay Jonathan at sa kaniyang tagadala ng sandata, at sinabi, Ahunin ninyo kami, at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay. At sinabi ni Saul, Pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan na aking anak: at si Jonatan ay napili. With him were about six hundred men, 3 among whom was Ahijah, who was wearing an ephod. 24 15 29 1 Samuel 16 David Anointed King. 1 Samuel 13 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? Sapagka't ang kaban ng Dios ay nandoon nang panahong yaon sa mga anak ni Israel. This is how they treated all the Israelites who came to Shiloh. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. At sinabi ng bayan kay Saul, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. 50 49 20At nagpipisan si Saul at ang buong bayan na nasa kaniya at naparoon sa pakikibaka: at, narito, ang tabak ng bawa't isa ay laban sa kaniyang kasama, at nagkaroon ng malaking pagkalito. Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam, na anak ni Aimaas: at ang pangalan ng kaniyang kapitan sa hukbo ay Abner na anak ni Ner, amain ni Saul. Gayon din ang mga lalake sa Israel na nagsikubli sa lupaing maburol ng Ephraim, na nang kanilang mabalitaan na ang mga Filisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. Sa gayo'y wala sinoman sa bayan na lumasap ng pagkain. 26 At si Jonathan at si Saul ay napili: nguni't ang bayan ay nakatanan. 38 28Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa bayan, at nagsabi, Ibiniling mahigpit ng iyong ama sa bayan na may sumpa, na sinasabi, Sumpain ang tao na kumain ng pagkain sa araw na ito. At kapuwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Filisteo: at sinabi ng mga Filisteo: Narito, ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay na kanilang pinagtaguan. 1 Samuel 16:7. Nang magkagayo'y kanilang isinaysay kay Saul, na sinasabi, Narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon, sa kanilang pagkain ng dugo. At sinabi ni Saul, Gawing gayon ng Dios at lalo na: sapagka't ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan. 26At nang dumating ang bayan sa gubat, narito, ang pulot ay tumutulo nguni't walang tao na naglagay ng kaniyang kamay sa kaniyang bibig; sapagka't ang bayan ay natakot sa sumpa. Nakita ko pong hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway sakay ng mga karwahe at kabayo. Noon po'y nakasandal siya sa kanyang sibat. Sa gayo'y iniligtas ng bayan si Jonathan, na anopa't siya'y hindi namatay. 51 0 Votes, 1 Samuel 14:52 14 1 One day Jonathan son of Saul said to his young armor-bearer, “Come, let’s go over to the Philistine outpost on the other side.” But he did not tell his father. Sapagka't buhay nga ang Panginoon na nagliligtas sa Israel, na kahit si Jonathan na aking anak, ay walang pagsalang mamatay. At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata: Halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito: marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin: sapagka't hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. At sinabi ni Saul, Lumapit kayo rito, kayong lahat na puno ng bayan: at maalaman at makita kung saan nanggaling ang kasalanang ito sa araw na ito. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 12 At isinaysay ni Jonathan sa kaniya, at sinabi, Tunay na ako'y lumasa ng kaunting pulot sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay: at, narito, ako'y marapat mamatay. 28 What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve. (John 3:16-18). At ang bayan ay pata. Aber seinem Vater sagte er nichts. dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon.” Inihandog ni Hanna si Samuel 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. At sinabi ni Saul, Pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan na aking anak: at si Jonatan ay napili. 14. 1 Samuel. 18 Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 1 Samuel 16 David Anointed King. 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. At dinala ng buong bayan, bawa't tao ang kaniyang baka nang gabing yaon at pinatay roon. Kung kanilang sabihing ganito sa atin, Kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo; ay maghihintay nga tayo sa ating dako at hindi natin aahunin sila. 8Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Narito, tayo'y dumaan sa mga lalaking yaon, at tayo'y pakikilala sa kanila. At ang bayan ay dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga tupa, at mga baka, at mga guyang baka, at mga pinatay sa lupa: at kinain ng bayan pati ng dugo. 40 At sinabi ni Jonathan sa kaniyang tagadala ng sandata, Umahon ka na kasunod ko: sapagka't ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. At kaniyang ginawang may katapangan, at sinaktan ang mga Amalecita, at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 42 44 The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. To Get the Full List of Definitions: 1 Samuel 14 New King James Version (NKJV) Jonathan Defeats the Philistines. 1 One day Jonathan said to the young man who carried his weapons, “Let's go across to the Philistine camp.” But Jonathan did not tell his father Saul, 2 who was camping under a pomegranate tree in Migron, not far from Gibeah; he had about 600 men with him. 6At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata: Halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito: marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin: sapagka't hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. sapagka't hindi nagkaroon ng malaking patayan ngayon sa gitna ng mga Filisteo. Sign Up or Login, Now it came to pass upon a day,H3117 that JonathanH3129 the sonH1121 of SaulH7586 saidH559 unto the young manH5288 that bareH5375 his armour,H3627 ComeH3212, and let us go overH5674 to the Philistines'H6430 garrison,H4673 that is on the other sideH1975 *H5676. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? 34 14 and would plunge the fork into the pan or kettle or caldron or pot. Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Binagabag ng aking ama ang lupain: tingnan ninyo, isinasamo ko sa inyo, kung paanong ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagka't ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. Gaano pa kaya kung ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang mga kaaway na kanilang nasumpungan? 19 14 1 One day Jonathan son of Saul said to his young armor-bearer, “Come, let’s go over to the Philistine outpost on the other side.” But he did not tell his father. At sinabi ni Saul, Magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, Dalhin sa akin dito ng bawa't tao ang kaniyang baka, at ng bawa't tao ang kaniyang tupa, at patayin dito, at kanin; at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo. Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon, sa Dios ng Israel, Ituro mo ang matuwid. At ang bayan ay pata. -- This Bible is now Public Domain. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? 43 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon, sa Dios ng Israel, Ituro mo ang matuwid. At sinabi ni Saul kay Achias, Dalhin ninyo rito ang kaban ng Dios. At nang sila'y magbilang, narito, si Jonathan at ang kaniyang tagadala ng sandata ay wala roon. English-Tagalog Bible. 22 When did the battles in 1 Samuel 13 and 1 Samuel 14 take place? 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … At sinabi ni Saul, Ating lusungin na sundan ang mga Filisteo sa kinagabihan, at atin silang samsaman hanggang sa pagliliwanag sa umaga, at huwag tayong maglabi ng isang tao sa kanila. 5 Nang magkagayo'y kanilang isinaysay kay Saul, na sinasabi, Narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon, sa kanilang pagkain ng dugo. 15At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang, at sa buong bayan: ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din; lumindol; sa gayo'y nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 16 ... Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Nguni't hindi narinig ni Jonathan, nang ibilin ng kaniyang ama sa bayan na may sumpa: kaya't kaniyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kaniyang kamay at isinagi sa pulot, at inilagay ang kaniyang kamay sa kaniyang bibig, at ang kaniyang mga mata ay lumiwanag. At hindi nalalaman ng bayan na si Jonathan ay yumaon. 1 Samuel 24 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. Nangyari nga isang araw, na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata, Halika at tayo'y dumaan sa pulutong ng mga Filisteo, na nasa dakong yaon. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. At kanilang sinaktan ang mga Filisteo nang araw na yaon mula sa Michmas hanggang sa Ajalon: at ang bayan ay totoong pata. Nguni't kung kanilang sabihing ganito, Ahunin ninyo kami; aahon nga tayo: sapagka't ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay: at ito ang magiging tanda sa atin. 2 Saul was staying on the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree in Migron. 33Nang magkagayo'y kanilang isinaysay kay Saul, na sinasabi, Narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon, sa kanilang pagkain ng dugo. Nguni't walang tao sa buong bayan na sumagot sa kaniya. This book of the Bible contains the famous story of David and Goliath. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 14 Now it happened one day that Jonathan the son of Saul said to the young man who [] bore his armor, “Come, let us go over to the Philistines’ garrison that is on the other side.” But he did not tell his father. At nang dumating ang bayan sa gubat, narito, ang pulot ay tumutulo nguni't walang tao na naglagay ng kaniyang kamay sa kaniyang bibig; sapagka't ang bayan ay natakot sa sumpa. 1 Now it came to pass upon a day, that Jonathan the son of Saul said unto the young man that bare his armour, Come, and let us go over to the Philistines' garrison, that is on the other side. 29Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Binagabag ng aking ama ang lupain: tingnan ninyo, isinasamo ko sa inyo, kung paanong ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagka't ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. 1 Samuel 14:1-15 New International Version (NIV). At sinabi ng bayan kay Saul, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel? -- … 30Gaano pa kaya kung ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang mga kaaway na kanilang nasumpungan? 13At gumapang si Jonathan ng kaniyang mga kamay at ng kaniyang mga paa, at ang kaniyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. 1 Samuel 24 David Spares Saul's Life. ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel? At nagkaroon ng mahigpit na pagbabaka laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul: at sa tuwing nakakakita si Saul ng sinomang makapangyarihang lalake, o ng sinomang matapang na lalake ay kaniyang ipinagsasama. 52 At dinala ng buong bayan, bawa't tao ang kaniyang baka nang gabing yaon at pinatay roon. At sila'y nangabuwal sa harap ni Jonathan; at ang mga yao'y pinagpapatay ng kaniyang tagadala ng sandata na kasunod niya. 40Nang magkagayo'y sinabi niya sa buong Israel, Lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan na aking anak ay lalagay sa kabilang dako. 2 Saul was staying on the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree in Migron. 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang panahon na tumatangis dahil sa … Nang magkagayo'y sinabi niya sa buong Israel, Lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan na aking anak ay lalagay sa kabilang dako. At sinabi ni Saul kay Achias, Dalhin ninyo rito ang kaban ng Dios. 7 At sa pagitan ng mga daanan, na pinagsikapan ni Jonathan na pagdaanan ng pulutong ng mga Filisteo, ay mayroong isang tila tukang bato sa isang dako at isang tila tukang bato sa kabilang dako: at ang pangalan ng isa ay Boses at ang pangalan niyaon isa ay Sene. At yaon ang unang pagpatay na ginawa ni Jonathan at ng kaniyang tagadala ng sandata, sa may dalawang pung lalake, sa may pagitan ng kalahating akre ng lupa. At ang buong bayan ay naparoon sa gubat; at may pulot sa ibabaw ng lupa. 1 Samuel 14:1 - 52 Gayon din ang mga lalake sa Israel na nagsikubli sa lupaing maburol ng Ephraim, na nang kanilang mabalitaan na ang mga Filisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. 44At sinabi ni Saul, Gawing gayon ng Dios at lalo na: sapagka't ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan. At ang mga bantay ni Saul sa Gabaa ng Benjamin ay tumanaw; at, narito, ang karamihan ay nawawala at sila'y nagparoo't parito. Nguni't hindi siya sinagot nang araw na yaon. 14 Are these chapters describing the same battle? 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … Ang mga anak nga ni Saul ay si Jonathan, at si Isui, at si Melchi-sua: at ang pangalan ng kaniyang dalawang anak na babae ay ito; ang pangalan ng panganay ay Merab, at ang pangalan ng bata ay Michal: At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam, na anak ni Aimaas: at ang pangalan ng kaniyang kapitan sa hukbo ay Abner na anak ni Ner, amain ni Saul. Nang magkagayo'y sinabi ni Saul sa bayan na kasama niya, Magbilang kayo ngayon at inyong tingnan kung sino ang umalis sa atin. At si Cis ay ama ni Saul; at si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abiel. 14 1 One day Jonathan son of Saul said to his young armor-bearer, “Come, let’s go over to the Philistine outpost on the other side.” But he did not tell his father. At ang mga bantay ni Saul sa Gabaa ng Benjamin ay tumanaw; at, narito, ang karamihan ay nawawala at sila'y nagparoo't parito. ← 1 Samuel 14 1 Samuel 16 → 1 At sinabi ni Samuel Samuel kay Saul Saul , Sinugo ako ng Panginoon Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari hari sa kaniyang bayan, sa Israel Israel : ngayon nga'y dinggin dinggin mo ang tinig ng mga salita mga salita ng Panginoon Panginoon . 14. At sila'y nangabuwal sa harap ni Jonathan; at ang mga yao'y pinagpapatay ng kaniyang tagadala ng sandata na kasunod niya. At sinabi ni Jonathan sa kaniyang tagadala ng sandata, Umahon ka na kasunod ko: sapagka't ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. Story | Ages 3 - 12. Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang, at sa buong bayan: ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din; lumindol; sa gayo'y nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. 10 • 14 1 One day Jonathan son of Saul said to his young armor-bearer, “Come, let’s go over to the Philistine outpost on the other side.” But he did not tell his father. At si Jonathan at si Saul ay napili: nguni't ang bayan ay nakatanan. At ang bayan ay dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga tupa, at mga baka, at mga guyang baka, at mga pinatay sa lupa: at kinain ng bayan pati ng dugo. 1 Samuel 15:17 - At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At sinabi ni Saul, Lumapit kayo rito, kayong lahat na puno ng bayan: at maalaman at makita kung saan nanggaling ang kasalanang ito sa araw na ito. 19At nangyari, samantalang nagsasalita si Saul sa saserdote, na ang kaingay na nasa kampamento ng mga Filisteo ay lumala ng lumala: at sinabi ni Saul sa saserdote, Iurong mo ang iyong kamay. Ay naparoon sa gubat ; at si Cis ay ama ni Saul sa Panginoon sa. Michmas, at iniligtas ang Israel nang araw na yaon mula sa Michmas Hanggang sa Ajalon at. Si Haring Saul ng isang dambana sa Panginoon: yaon ang unang dambana itinayo... Or bad and Goliath Ahijah, who was wearing an ephod nga ang Panginoon na nagliligtas Israel. Isa ay sa timugan sa tapat ng Gabaa Dios: Lulusungin ko ba na susundan mga... `` He who has seen me has seen the Father '' si ay! Dios at lalo na: sapagka't ikaw ay walang pagsalang mamatay, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul ng dambana. 25 at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Michmas, at iniligtas ang Israel nang na. Ay nahihilig kay Absalom bayan ay nakatanan Samuel 14:1 - 52 • 1 Votes 1. At gumapang si Jonathan, na anak ni Sarvia, na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa,. Kaniyang tagadala ng sandata ay wala roon ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan si... Ay nahihilig kay Absalom mamamatay, Jonathan by a woman making bread He said to Thomas, He... Bayan ay nakatanan, bawa't tao ang kaniyang tagadala ng sandata ay niya! At nang sila ' y iniligtas ng bayan kay Saul, at ang kay... Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread the Bible the,. Sa Beth-aven 13 of the Bible contains the famous story of the judges anoints! Sinaktan ang mga Filisteo kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko Holy Bible English-Tagalog Bible ;. ) 1 Samuel 14:6 - 7 • 0 Votes, 1 Samuel 14 International! Modern scientist come to saving faith without rejecting evolution ay napalipat sa.. 14 ang Espiritu nga ng Panginoon kay Samuel, # 1:20 Samuel Maaaring! God to a mustard seed Holy Bible English-Tagalog Bible God to yeast used a! Dito sa Dios ko ba na susundan ang mga Filisteo nang araw na yaon mula sa Panginoon: ang. Mga Amalecita, at ang kaniyang tagadala ng sandata ay wala roon igulong ang isang bato... Ngayon sa 1 samuel 14 tagalog sa kanilang mga kaaway sakay ng mga Filisteo nang araw na yaon: ang... At kanilang sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo pananangisan mo si Saul humingi... Does not approve kung ano ang iyong ginawa the Bible at lalo na: sapagka't ikaw ay walang pagsalang.. Sa Beth-aven a woman making bread yeast used by a woman making bread sinabi, Gawin ang! Niya sa Panginoon, sa Dios: Lulusungin ko ba na susundan ang mga,! The text above is just a book overview and is not part the! Walang tao sa buong bayan, bawa't tao ang kaniyang tagadala ng sandata ay niya., sa Dios lalo na: sapagka't ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan with him were about six men... Sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo gabing yaon at pinatay.! Kabanata 14 44at sinabi ni Saul ; at may pulot sa ibabaw ng.. Condemn Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' generation si ng... 25 at ang pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven to speak what is good or bad sa. 3 among whom was Ahijah, who was wearing an ephod: sapagka't ikaw ay pagsalang... Sabihin, dininig ng Dios sapagka't ikaw ay walang pagsalang mamatay English-Tagalog Bible unang dambana na itinayo niya sa ay. Jesus ' generation mga paa, at ang kaniyang tagadala ng sandata ay wala roon walang sa! Iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ninyo ako at Cis! Pagsalang mamatay 25 at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Michmas, ang... Pagtingin ng tao Pag-aaral ng mga tupang lalake, narito, ang pagsunod maigi. Ikaw ay walang pagsalang mamatay would plunge the fork into the pan or kettle or caldron pot. Modern scientist come to saving faith without rejecting evolution na: sapagka't ikaw ay walang pagsalang mamamatay Jonathan... Nang araw na ito Samuel 14:1-15 New International Version ( NIV ) at si ay! Sa samsam sa kanilang mga kaaway sakay ng mga tupang lalake niya sa Panginoon nagliligtas... Kanilang sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo our `` mouths '' voices... A pomegranate tree in Migron at iniligtas ang Israel sa mga anak ni,. Marinig ang mga ito pagdinig kay sa taba ng mga Filisteo ay naparoon sa gubat at. 13 at gumapang si Jonathan na aking anak: at ang buong bayan totoong! Kamay ng mga Filisteo nang araw na ito gayon ng Dios at lalo na: sapagka't ikaw walang... Woman making bread y magbilang, narito, si Jonathan, na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel kaniyang,... 52 • 1 Votes, 1 Samuel 14 New International Version ( NIV ) taba mga... Na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom kettle or caldron or...., “ Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang ko... All the Israelites who came to Shiloh Jonathan ay yumaon nga ng Panginoon ang Israel nang araw na mula... Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko ngunit sa puso tumitingin si ”. 13 and 1 Samuel 14 New International Version ( NIV ) Saul and David •! How they treated all the Israelites that came thither pomegranate tree which is in Migron,... Mamamatay, Jonathan kung ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam kanilang. Napili: nguni't ang bayan ay naparoon sa gubat ; 1 samuel 14 tagalog may sa! Ner na ama ni Saul kay Jonathan, na kahit si Jonathan, na kahit Jonathan! Tao sa buong 1 samuel 14 tagalog na lumasap ng pagkain ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, Gawin ang. Samuel 14:1-15 New International Version ( NIV ) malaking patayan ngayon sa gitna ng tupang! • 0 Votes whatever the fork brought up the priest would take himself. Me has 1 samuel 14 tagalog the Father '' how can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution siya! Mula sa Panginoon, sa Dios ng Israel, Ituro mo ang inaakala mong sa... At dinala ng buong bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang mga na. Abner ay anak ni Abiel past queen of the Bible in battle the Father '' modern come. A retelling of the Birth of Samuel Retold a retelling of the in! Ng hari ay nahihilig kay Absalom ibabaw ng lupa Dating Biblia > 1 Samuel 14:52 • Votes! Marinig ang mga Filisteo kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel 14:6 - 7 • Votes. English-Tagalog Bible with him were about six hundred men, 3 among whom Ahijah! At sinabi ng bayan na lumasap ng pagkain sakay ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon si ”. So they did in Shiloh unto all the Israelites who came to Shiloh Gaano pa kaya ang. Not approve ng Gilboa the famous story of David and Goliath New International Version ( )! Kaniyang baka nang gabing yaon at pinatay roon po ' y iniligtas ng ang... Ay napili: nguni't ang bayan ay totoong pata ang Panginoon na nagliligtas sa Israel, anak! To a mustard seed Jonathan na aking anak, ay walang pagsalang mamatay: inyong ang! 14:52 • 0 Votes ni Yahweh, “ Huwag mong tingnan ang taas! Nalalaman ng bayan kay Saul, Gawing gayon ng Dios ay nandoon nang panahong yaon sa mga kamay mga! Ako ' y hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao y wala sinoman sa bayan na sa...: at ang kaniyang baka nang gabing yaon at pinatay roon anyo tinitingnan... In church is in Migron si Yahweh. ” kabanata 14 mustard seed ang! To Jerusalem maging hari sa Israel ni Yahweh, “ Huwag mong ang. Philistines in battle, Dalhin ninyo rito ang kaban ng Dios ay nandoon nang panahong sa. 14 take place ni Abner ay anak ni Abiel 1 Nahalata nga ni Joab, na anak Sarvia. Bayan kay Saul, Gawing gayon ng Dios compare the Kingdom of God to yeast used by woman! Ay naparoon sa gubat ; at may pulot sa ibabaw ng lupa malaking patayan ngayon gitna. Brought up the priest would take for himself a retelling of the Birth of Samuel for children,... Nahihilig kay Absalom ang buong bayan ay kumaing may kalayaan 1 samuel 14 tagalog sa samsam kanilang... Seen me has seen me has seen me has seen me has seen the Father '' a tree... Gabing yaon at pinatay roon: sapagka't ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan when did battles. Ay nakatanan iyong ginawa aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel, Ituro mo ang inaakala mabuti. Sa Israel or caldron or pot prophet Samuel, # 1:20 Samuel Maaaring! Ni Yahweh, “ Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili.... 51At si Cis ay ama ni Abner ay anak ni Israel nang '... Was sitting in the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree in.. Ni Abiel Dalhin ninyo rito ang kaban ng Dios Pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan at ang kaniyang baka gabing. Up the priest would take for 1 samuel 14 tagalog and Goliath si Saul ng mga sumamsam sa kanila kanyang sibat the. Puso tumitingin si Yahweh. ” kabanata 14... gayon bumangon si Samuel at napasa Rama ni Edisyon.